vai

Šis log-in var būt izmantojams priekš:

Menu
Sava Līgums
     KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMS  Nr. _____
 
 
Rīga 25.07.2024.  
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija, tās valdes locekļa Eduarda Lapkovska personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā – Aizdevējs, un
_____, personas kods _____ , dzīvesvietas adrese_____, no otras puses, turpmāk tekstā – Aizņēmējs, noslēdza šo Kredītlīnijas līgumu par sekojošo: 

 
 
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

Aizdevējs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIA SMS”, vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija.
“Aizdevēja konts” – Aizdevēja norēķinu konts, kas atvērts kredītiestādē vai maksājumu iestādē un kas norādīts Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā;
“Aizņēmējs” – Kredītlīnijas līguma 2.1.punktā noteiktajām prasībām atbilstoša, rīcībspējīga fiziskā persona, kas noslēdz šo līgumu, aizņemoties naudas līdzekļus no Aizdevēja;
“Aizņēmēja konts” – uz Aizņēmēja vārda Latvijas Republikā reģistrētā elektroniskā naudas vai maksājumu iestādē atvērts maksājumu konts, kuram Aizdevējs, pamatojoties uz Aizņēmēja pieteikumu, piešķir Kredītlīnijas limita summu, kas ir pieejama Aizņēmējam;
“Aizņēmēja reģistrācijas komisija” - komisijas maksa, ne mazāka kā 0,01 EUR (viens eiro cents) apmērā, ko, saskaņā ar Kredītlīnijas līguma noteikumiem, Aizņēmējs maksā par reģistrēšanos Mājas lapā; Ja Aizņēmējs iepriekš ir veicis reģistrāciju Aizdevēja sistēmā, pārskaitot komisijas maksu uz Aizdevēja kontu, izmantojot citus Aizdevēja piedāvātos aizdevuma veidus, otrreizēja Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā, izņemot gadījumus, kad Aizņēmējs vēlas pieteikties Kredītlīnijai, izmantojot norēķinu karti SAVA card, kuras iegāde notikusi kādā no Tirdzniecības punktiem. Tādā gadījumā, lai veiktu kartes aktivizēšanu, Aizņēmējam jebkurā gadījumā ir pienākums no sava norēķinu konta, kas ir atvērts LR reģistrētā kredītiestādē uz Aizdevēja kontu aizskaitīt reģistrācijas maksu 0.01 EUR (viens eiro cents) apmērā.
“Aizņēmuma likme” - procentu likme, kas noteikta Līgumā un ir izteikta gada procentos;
“Atteikuma tiesības” - Aizņēmēja tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu;
“Gada procentu likme” - saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kopējās izmaksas, kas izteiktas procentos no Kredītlīnijas summas. Gada procentu likme tiek norādīta Līguma Pielikumā Nr.1 tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi;
“Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam” - saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Kredītlīnijas summa un visas izmaksas, tajā skaitā Procentu maksājumi, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu, un kas aprēķināta, izmantojot Pieņēmumus;
“Kredītlīnijas pieteikums” – atbilstoši Kredītlīnijas līgumam Mājas lapā no Lietotāja profila noformēta Aizņēmēja izteikta griba (pieprasījums) saņemt no Aizdevēja kredītlīnijas limita summu saskaņā ar šo Kredītlīnijas līgumu;
“Kredītlīnijas summa” – Aizņēmēja no Kredītlīnijas limita izmantotie un Aizdevējam neatmaksātie naudas līdzekļi, tajā skaitā arī maksa par citiem pakalpojumiem, ar kuru cenrādi iepazinies un apstiprinājis Aizņēmējs, iesniedzot Aizdevējam Kredītlīnijas pieteikumu.
“Kredītlīnijas limits” - Aizdevēja noteikts naudas limits, līdz kuram Aizņēmējs Līguma darbības laikā ir tiesīgs lietot Aizdevēja naudas līdzekļus;
“Kredītlīnijas līguma termiņš” – Kredītlīnijas līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma termiņa iestāšanās dienā Aizņēmējam ir pienākums veikt Kredītlīnijas summas, aprēķināto Procentu un Līgumsoda atmaksu Aizdevējam pilnā apmērā un ne vēlāk kā šajā dienā Aizņēmējam tiek anulēts Kredītlīnijas limits.
“Lēmums par Kredītlīnijas piešķiršanu” – saskaņā ar Līguma 3.5. punktu izteikta Aizdevēja piekrišana noslēgt Kredītlīnijas līgumu un piešķirt Aizņēmējam Kredītlīnijas limitu;
“Lietotāja profils” – Aizņēmēja personīgā informācija Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas jebkurā no Aizdevēja mājas lapām www.viasms.lv, www.viacredit.lv, www.savacard.lv tiek izveidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā. Lietotāja profils kalpo kā viens no saziņas kanāliem starp Aizņēmēju un Aizdevēju, kuru izmantojot tiek uzskatīts, ka ir apliecināta Aizdevēja identitāte;
“Līgums” - šis Kredītlīnijas līgums, kas noslēgts starp Aizdevēju un Aizņēmēju;
“LR” – Latvijas Republika;
“Mājas lapa” – Aizdevēja interneta mājas lapa www.savacard.lv, kurā Aizņēmējs piesakās Kredītlīnijas limitam un elektroniski apliecina savu piekrišanu Līguma noteikumiem, noslēdzot Kredītlīnijas līgumu;
“Minimālais maksājums” - Aizdevēja noteiktā minimālā summa, kuru Aizņēmējam viena Norēķinu cikla ietvaros jāatmaksā Aizdevējam. Minimālais maksājums ir vienāds ar vismaz 4% (četriem procentiem) no izlietotās Kredītlīnijas summas, bet ne mazāk kā EUR 20.00, kā arī aprēķinātiem Procentiem par visu faktiski izlietoto Kredītlīnijas summu Norēķinu cikla ietvaros un citiem no Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošiem maksājumiem. Ja Norēķinu ciklā izlietotā Kredītlīnijas summa ir mazāka vai vienāda ar EUR 20.00, tad Aizņēmējs maksā Aizdevējam visu izmantoto Kredītlīnijas summu, papildus Procentus un Līgumsodu, ja tāds ir aprēķināts.
“MK Noteikumi” - 25.10.2016. MK Noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;
“Līgumsods” –līgumsods par savlaicīgu maksājumu neveikšanu, kas vienāds ar 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) dienā no laikā nenomaksātās summas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
“Norēķinu cikls” – periods, kurā Aizņēmējs lieto Kredītlīnijas limitu. Norēķinu cikla garums ir viens kalendārais mēnesis. Nākamā Norēķinu cikla pirmajā dienā Aizdevējs izraksta un nosūta Aizņēmējam Rēķinu par iepriekšējo Norēķinu ciklu, atspoguļojot tajā izlietoto Kredītlīnijas summu, aprēķinātos Procentus un citus no Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus. Aizņēmējam noteiktais pirmais Norēķinu cikls var būt garāks par vienu kalendāro mēnesi, atkarībā no Aizņēmēja Kredītlīnijas pieteikumā izvēlētās Norēķinu dienas.
“Norēķinu diena” – datums, ko Aizņēmējs Kredītlīnijas pieteikumā norādījis kā dienu, kurā Norēķina cikla ietvaros Aizņēmējs veiks maksājumu Aizdevējam, pamatojoties uz Aizdevēja izrakstītu Rēķinu. Ja Norēķinu diena iekrīt tādā kalendārā mēneša datumā, kāds attiecīgajā mēnesī nav paredzēts, par Norēķinu dienu ir uzskatāms pēdējais mēneša datums.
“Parole” - Aizņēmēja reģistrācijas procesā Aizņēmēja paša brīvi izvēlēta un Lietotāja profilā norādīta unikāla ciparu un burtu kombinācija, kuru izmantojot, Aizņēmējs apliecina savu identitāti, līgumā paredzētajā veidā un kārtībā iesniedzot Kredītlīnijas pieteikumu Aizdevējam. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem, Aizņēmēja pienākums ir rūpēties un nodrošināt, lai Parole nekļūtu zināma Trešajai personai;
“Pieņēmumi” - saskaņā ar MK Noteikumiem Gada procentu likmes un Kopējās summas, kas jāmaksā Aizņēmējam, aprēķināšanai izmantojamie pieņēmumi: Kredītlīnijas summa - ir piešķirta uz vienu gadu, Kredītlīnijas summa tiek pilnībā izņemta pirmajā Līguma darbības dienā un tiks atmaksāta pēdējā Kredītlīnijas limita darbības dienā vienā maksājumā;
Politiski nozīmīga persona - persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.
Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona - fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli Līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli Līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa labā.
“Procenti” - atlīdzība par izmantotās Kredītlīnijas summas lietošanu;
“Puses” - Aizdevējs un Aizņēmējs, abi kopā;
“Puse” – Aizņēmējs vai Aizdevējs;
“Rēķins” – Aizdevēja ik mēnesi sagatavots rēķins Kredītlīnijas summas atmaksai, kā arī Procentu vai citu no šī Līguma noteikumiem vai citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošu maksājumu samaksai. Kārtējais Rēķins tiek izrakstīts 6 (sešas) darba dienas pirms Aizņēmēja noteiktās Norēķinu dienas, neieskaitot pašu Norēķinu dienu.
“Tirdzniecības punkts” – mazumtirdzniecības tīkls (MEGO, Narvesen vai citi), kurā Aizņēmējs var iegādāties neaktivizētu norēķinu karti SAVA card.
“Trešā persona” – jebkura persona, kura nav uzskatāma par šī Līguma pusi.


2. PRIEKŠNOTEIKUMI KREDĪTLĪNIJAS SAŅEMŠANAI
2.1. Lai Aizņēmējam tiktu piešķirts Kredītlīnijas limits, Aizņēmējam ir jāatbilst, un, piekrītot šī Līguma noteikumiem, Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs sekojošiem tālāk uzskaitītiem kritērijiem:
2.1.1. Aizņēmējs ir rīcībspējīga fiziska persona;
2.1.2. Aizņēmējs ir 20 līdz 70 gadus vecs;
2.1.3. Aizņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu Latvijas Republikā un nodokļu un nodevu piemērošanu regulējošo normatīvo aktu ietvaros tas ir uzskatāms par rezidentu;
2.1.4. Aizņēmējam ir atvērts maksājumu konts Latvijas Republikā reģistrētā elektroniskās naudas vai maksājumu iestādē;
2.1.5. Kredītlīnijas pieteikuma nosūtīšanas laikā un Kredītlīnijas līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē un spēj vadīt un saprast savu darbību;
2.1.6. Aizņēmējam ir pietiekami un regulāri ikmēneša ieņēmumi, kas ļauj atmaksāt Kredītlīnijas summu.
2.2. Lai iesniegtu Kredītlīnijas pieteikumu Aizdevējam, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā un patstāvīgi ģenerē savu Paroli, izveidojot Lietotāja Profilu, izmantojot kuru Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Kredītlīnijas pieteikumu.
2.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums jebkādi pamatot šādu atteikumu.
2.4. Reģistrācijas procesa laikā, Aizņēmējs no sava norēķinu konta, kas reģistrēts Latvijas Republikas kredītiestādē pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksu, maksājuma mērķī norādot: “Piekrītu VIA SMS Kredītlīnijas līguma noteikumiem. Atļauju VSAA sniegt izziņu par maniem pēdējo 6 mēnešu ienākumiem kredītspējas izvērtēšanai.”
2.5.Reģistrējoties, Aizņēmējam ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā sniegtie norādījumi.
2.6. Ar reģistrācijas procesa Mājas lapā pabeigšanas brīdi, Aizņēmējs piekrīt, ka ir devis atļauju Aizdevējam prasīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sekojošus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:
2.6.1. informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
2.6.2. informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
2.6.3. informāciju par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
2.7. Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksa netiek atmaksāta Aizņēmējam.
2.8. Pēc notikušās Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam viņa norādītajā saziņas valodā Kredītlīnijas līgumu uz Aizņēmēja reģistrējoties uzrādīto e-pasta adresi. Lietotāja profils tiek aktivizēts pēc tam, kad Aizņēmējs no sava norēķinu konta, kas reģistrēts Latvijas Republikas kredītiestādē pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju, un Aizņēmējs reģistrācijas laikā ievada Mājas lapā Paroli.
2.9. Šī Līguma 2.2. – 2.8. punktos noteiktā kārtība attiecas arī uz gadījumiem, ja norēķinu karte SAVA card ir iegādāta kādā no Tirdzniecības punktiem.
2.10. Aizņēmējs aizpilda Kredītlīnijas pieteikumu Mājas lapā Lietotāja profilā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. Kredītlīnijas limitu.
2.11. Pēc reģistrācijas Mājas lapā un iesniedzot Kredītlīnijas limita pieprasījumu, Aizņēmējs iepazīstas ar Kredītlīnijas līguma noteikumiem un apliecina, ka Aizņēmējam nav nekādu aktuālu kavētu parādsaistību pret Trešām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā pašreizējs parādnieks kādā no parādnieku datu bāzēm vai kādā datu bāzē kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi Aizņēmējam šobrīd zināmi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju, Aizņēmējs ir iepazinies ar Kredītlīnijas līguma noteikumiem, un tie atbilst Aizņēmēja gribai.
2.12. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja profilā sniegtās ziņas ir patiesas un Aizņēmējs ir norādījis patiesu informāciju par Politiski nozīmīgas personas statusu vai piederību Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa statusam, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusam. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmējam reģistrējoties uzrādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.
2.13. Kredītlīnijas termiņa notecējums iesākas ar dienu, kad Aizņēmējam saskaņā ar Kredītlīnijas līgumu Aizņēmēja kontā ir piešķirts Kredītlīnijas limits.


3. LĪGUMA DARBĪBA
3.1. Pēc tam, kad Aizņēmējs ir iesniedzis Aizdevējam Kredītlīnijas pieteikumu, Aizdevējs tā darba laikā (darba dienās no 8:00-22:00, brīvdienās no 10:00-20:00) pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un pozitīvā lēmuma gadījumā Aizdevējs piešķir Aizņēmēja kontam Kredītlīnijas limitu, atļaujot Aizņēmējam izmantot Aizdevēja naudas līdzekļus līdz Aizdevēja noteiktam Kredītlīnijas limitam.
3.2. Pirms Kredītlīnijas limita piešķiršanas Aizdevējs nosūta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pasta adresi Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu un Kredītlīnijas līgumu, vienlaicīgi informējot Aizņēmēju par pieņemto lēmumu attiecībā uz Kredītlīnijas limita piešķiršanu.
3.3. Līgumā noteiktajā kārtībā iesniegts Kredītlīnijas pieprasījums apliecina, ka Aizņēmējs vēlas, lai Aizņēmēja kontā tam tiktu piešķirts Kredītlīnijas limits saskaņā ar Kredītlīnijas līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi iepazinies ar Kredītlīnijas līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.
3.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikties piešķirt Kredītlīniju, ja Aizņēmējs izmanto citus Aizdevēja piedāvātos produktus un Aizņēmējam ir nenokārtotas saistības pret Trešām personām, par ko Aizdevējs informē par to Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot šādu atteikumu. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Kredītlīnijas līgums atzīstams par it kā nemaz nepastāvējušu, izņemot Aizņēmēja sniegtā piekrišana savu personas datu apstrādei.
3.5. Lēmums par Kredītlīnijas piešķiršanu un Kredītlīnijas summas pieejamība Aizņēmēja kontā nozīmē, ka Aizdevējs ir akceptēji šī Kredītlīnijas līguma noteikumus un Kredītlīnijas līgums ir stājies spēkā. Ar Kredītlīnijas limita pieejamības brīdi Aizņēmēja kontā ir uzskatāms, ka Aizņēmējam ir saistoši Kredītlīnijas līguma noteikumi.
3.6. Aizņēmējam vienlaicīgi var tikt izsniegt vairāki aizdevumi pie Aizdevēja. Aizdevējam ir tiesības nepieņemt labvēlīgu lēmumu par Kredītlīnijas piešķiršanu, ja Aizņēmējs ir būtiski pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgtā līguma noteikumiem.
3.7. Pirms tiek noslēgts Kredītlīnijas līgums, Aizdevējam ir tiesības, saskaņā ar tā īstenoto kredītpolitiku, piedāvāt Aizņēmējam saņemt mazāku Kredītlīnijas limita summu nekā tā, ko Aizņēmējs ir norādījis savā Kredītlīnijas pieteikumā. Šādos gadījumos Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju telefoniski vai izmantojot Aizdevēja Lietotāja profilu Mājas Lapā. Aizņēmējam ir jāsniedz piekrišana šādām Aizdevēja piedāvātām izmaiņām Aizņēmēja Lietotāja profilā. Aizdevējs var nosūtīt Aizņēmējam arī īsziņu SMS veidā uz viņa norādīto mobilā tālruņa numuru, izsakot tam attiecīgu piedāvājumu. Ja Aizņēmējs atbildot nosūta Aizdevējam attiecīgu apstiprinājuma īsziņu SMS veidā (drukātiem latīņu burtiem atslēgas vārdu SAVA OK), uzskatāms, ka Puses ir vienojušās par Kredītlīnijas limita summas izmaiņām.
3.8. Aizdevējs piešķir Aizņēmēja kontam Kredītlīnijas limitu, atļaujot Aizņēmējam izmantot Aizdevēja naudas līdzekļus līdz Aizdevēja noteiktam Kredītlīnijas limitam.
3.9. Kredītlīnijas limita darbības termiņš ir viens gads. Aizdevējs 60 (sešdesmit) dienas pirms Kredītlīnijas limita darbības termiņa beigām izvērtē iespēju pagarināt Kredītlīnijas limita darbības termiņu uz nākamo periodu (viens gads), ievērojot zemāk minēto:
3.9.1. ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu pagarināt Kredītlīnijas limita darbības termiņu, Aizdevējs pagarina Kredītlīnijas limita darbības termiņu uz nākamo periodu (vienu gadu) ar spēkā esošiem Līguma noteikumiem.
3.9.2. ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu nepagarināt Kredītlīnijas limita darbības termiņu uz nākamo periodu, tad Aizdevējs 30 (trīsdesmit) dienas pirms Kredītlīnijas limita darbības termiņa beigām par to informē Aizņēmēju, ievietojot paziņojumu Aizņēmēja Lietotāja Profilā un/vai nosūtot paziņojumu uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Šajā gadījumā Aizņēmējs turpina veikt maksājumus vismaz Minimālā maksājuma apmērā mēnesī, līdz Līguma saistības ir izpildītas pilnā apmērā, savukārt jaunas izmaksas Aizņēmējam šajā laikā netiek veiktas.
3.9.3. ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu pagarināt Kredītlīnijas limita darbības termiņu uz nākamo periodu, piedāvājot Aizņēmējam jaunus Kredītlīnijas līguma noteikumus (piemēram, samazinot piešķirto Kredītlīnijas limitu vai palielinot Minimālā maksājuma apmēru), par jaunajiem Līguma noteikumiem Aizdevējs informē Aizņēmēju, ievietojot paziņojumu Aizņēmēja Lietotāja Profilā, kā arī nosūtot Līguma grozījumus uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Ja 30 (trīsdesmit) dienas pēc šajā punktā minēto Līguma grozījumu saņemšanas Aizņēmējs nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu un turpina lietot piešķirto Kredītlīnijas limitu, uzskatāms, ka Aizņēmējs Līguma grozījumus ir pieņēmis un atzīst tos sev par saistošiem. Līguma grozījumi stājas spēkā nākamā perioda pirmajā dienā.
3.10. Aizdevējam jebkurā laikā, kamēr ir spēkā šis Līgums, ir tiesības atkārtoti izvērtēt Aizņēmēja finansiālo stāvokli un vispārējo spēju atmaksāt kredītu, un pamatotu šaubu rašanās gadījumā par Aizņēmēja spēju atmaksāt Kredītlīnijas summu, Aizdevējam ir tiesības nekavējoties anulēt Aizņēmējam pieejamo Kredītlīnijas limitu vai vienpusēji samazināt Kredītlīnijas limitu.
3.11. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā Norēķinu dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summu ir ienākusi Aizdevēja kontā.
3.12. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir piešķirts Kredītlīnijas limits.
3.13. Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam visus pēdējam pienākošos Procentus, atmaksājis visu Kredītlīnijas summu, kā arī samaksājis citus no Līguma izrietošos Aizdevēja blakus prasījumus, ja tādi radīsies.
3.14. Jebkuri Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek dzēsti šādā secībā: Procenti, citas pakalpojumu maksas, Pamatparāds, Līgumsods. Ja Aizņēmējs ir kavējis vairāku secīgu Rēķinu apmaksu daļēji vai pilnībā, vispirms tiek dzēsti prasījumi no agrāk izrakstītā Rēķina, tādējādi dzēšot vecāko parādu, tas ir, Procentus, citas pakalpojumu maksas, Kredītlīnijas summu par iepriekšējo periodu, Līgumsodu, bet tad secīgi dzēšot neizpildītās saistības par kārtējo periodu.


4. KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS ATMAKSA UN PROCENTI PAR KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS LIETOŠANU
4.1.Aizņēmējs par Kredītlīnijas summas lietošanu norēķinās ar Aizdevēju ne retāk kā vienu reizi Norēķinu cikla ietvaros, veicot Rēķina apmaksu līdz Rēķinā norādītajam Norēķinu datumam, veicot Aizdevējam samaksu vismaz Minimālā maksājuma apmērā.
4.2.Procenti tiek aprēķināti, pamatojoties uz Aizņēmuma likmi un pieņemot, ka gadā ir 365 vai garajā gadā, atbilstoši, 366 dienas.
4.3.Aizdevējs Procentus un Kredītlīnijas summu iekasē no Aizņēmēja, pamatojoties uz Aizdevēja izrakstītu Rēķinu, kas sagatavots elektroniski, derīgs bez paraksta un nosūtīts uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Kredītlīnijas līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.
4.5. Jebkuras summas, ko Aizņēmējs pārskaitījis uz Aizdevēja norēķinu kontu pirms kārtējā Rēķina izrakstīšanas Norēķinu cikla ietvaros, pilnā apmērā tiek novirzītas Kredītlīnijas summas pirmstermiņa atmaksai.
4.6. Visus no Kredītlīnijas līguma un citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu.


5. ATTEIKUMA TIESĪBAS
5.1. Aizņēmējs 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža vienpusēji drīkst izmantot Atteikuma tiesības, nesniedzot nekādu pamatojumu, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pasta adresi [email protected], vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija.
5.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:
5.2.1. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
5.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Kredītlīnijas līguma un pirmstermiņa Kredītlīnijas summas atmaksu;
5.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
5.2.4. Aizņēmēja parakstu.
5.3. Ja Aizņēmējs izmanto Kredītlīnijas līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums 30 dienu laikā no rakstveida iesnieguma par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīšanas atmaksāt Aizdevējam Kredītlīnijas summu un aprēķinātos Procentus par laika periodu no Kredītlīnijas Summas izmantošanas uzsākšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts, kā arī Līgumsodu, ja tāds aprēķināts.


6. LĪGUMSODS
6.1.Ja Aizņēmējs savlaicīgi neveic kādu Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu, Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam Līgumsods no katra nokavētā maksājuma summas un/vai pārsniegtā Kredītlīnijas limita par katru dienu par visu laiku līdz attiecīgās summas atmaksas brīdim.
6.2. Līgumsods aprēķināms par laika periodu no nākamās dienas, kas seko aiz Aizņēmēja norādītās Norēķinu dienas līdz dienai, kad šis maksājums ir samaksāts. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no neizpildīto saistību izpildes pienākuma .

7. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1.Aizņēmējam ir pienākums reizi mēnesī Aizņēmēja kontā ieskaitīt naudas līdzekļus vismaz Minimālā maksājuma apmērā.
7.2.Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par darba attiecību pārtraukšanu, darba algas vai Aizņēmēja kopējo ieņēmumu samazinājumu.
7.3.Aizņēmēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt dokumentu(s), kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī citus dokumentus, kas varētu būt nozīmīgi Kredītlīnijas piešķiršanas un lietošanas gaitā, tai skaitā Aizdevēja personu identificējošus dokumentus un informāciju par Politiski nozīmīgas personas vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusu.
7.4.Aizņēmējs apliecina, ka apzinās atbildību, kas iestājas, sniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas Kredītlīnijas pieteikumā. Aizņēmējs ir informēts(a), ka Kredītlīnijas pieteikumā pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana ir uzskatāma par šo ziņu neesamību.
7.5. Kredītlīnijas pieteikumā sniegtās nepatiesas vai nepilnīgas ziņas ir pamats Aizdevējam
vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību izpildi pirms termiņa, kā arī vērsties Valsts policijā ar iesniegumu par krimināllietas uzsākšanu pret fizisko personu — ziņu iesniedzēju vai pieprasījuma aizpildītāju saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 210.pantu vai 177.pantu.
7.6.Aizdevējam ir tiesības liegt (bloķēt) Aizņēmējam izmantot neizmantotos Kredītlīnijas līdzekļus pirmajā dienā, kas iestājusies pēc noteiktā atmaksas termiņa, ja Aizņēmējs kavē kādu no maksājumiem, kas izriet no Līguma līdz brīdim, kad Aizņēmējs pienācīgā kārtā izpildījis savas saistības.
7.7. Aizdevējam ir tiesības anulēt Aizņēmējam piešķirto Kredītlimitu, ja Aizņēmējs nelieto Kredītlīniju ilgāk par divpadsmit mēnešiem no Kredītlīnijas limita piešķiršanas dienas.
7.8. Gadījumā, ja Aizņēmējs, veicot kārtējo maksājumu, samaksā naudas summu, kas pārsniedz
maksājuma apmēru, Aizdevējs to attiecina uz Kredītlīnijas summas pirmstermiņa dzēšanu.
7.9.Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu, saskaņā ar Kredītlīnijas līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu, Klienta numuru un apmaksājamā Rēķina numuru.
7.10. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības vienlaicīgi piemērot Aizņēmējam Līgumsodu saskaņā ar Kredītlīnijas līgumu. Šis noteikums tiek piemērots gadījumā, ja Aizdevējam, izmantojot Aizdevēja rīcībā esošos saziņas līdzekļus ar Aizņēmēju (Aizņēmēja pieteikuma noformēšanas procesā norādītais telefona numurs, e-pasts vai arī Aizdevēja paziņojums Lietotāja profilā), nav izdevies sazināties ar Aizņēmēju un noskaidrot maksājuma mērķi.
7.11. Aizņēmējs ir tiesīgs jebkurā laikā veikt gan pilnīgu, gan daļēju Kredītlīnijas summas atmaksu pirms Kredītlīnijas summas atmaksas datuma, ievērojot šajā Līgumā noteikto kārtību. Šādas pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs maksā Aizdevējam pilnu vai daļēju Kredītlīnijas summu un Procentus par Kredītlīnijas summas izmantošanu no pēdējā Aizņēmēja veiktā Procentu un/vai Kredītlīnijas pamatsummas dzēšanas brīža līdz dienai, kad tiek veikt Kredītlīnijas summas pilna vai daļēja atmaksa. Maksājamo procentu apmēru dienā aprēķina neatmaksātās Kredītlīnijas summu reizinot ar skaitli, ko iegūst, gada Aizņēmuma likmi dalot ar 365 (trīs simti sešdesmit pieci) vai garajā gadā, atbilstoši 366 (trīs simti sešdesmit seši).
7.12. Informācija par pieejamo Kredītlīnijas limitu, Procentiem, aprēķināto Līgumsodu, ja tāds piemērots, un cita ar Kredītlīnijas līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā Mājas lapā.
7.13. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Kredītlīnijas līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Kredītlīnijas līguma noteikumiem.
7.14. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tajā skaitā jebkādi Aizņēmēja personas dati – tajā skaitā arī Parole; ar Aizņēmēja kontu saistīta informācija – tajā skaitā arī paroles un lietotāja vārdi ne pie kādiem apstākļiem nenonāktu Trešo personu rīcībā. Šī punkta izpratnē par Trešajām personām ir atzīstami arī Aizņēmēja ģimenes locekļi, radinieki, u.c. jebkādas fiziskas un juridiskas personas. Aizņēmējam ir pienākums rūpēties un garantēt Aizdevējam, ka Kredītlīnijas līgumu patiešām noslēdz pats Aizņēmējs nevis kāda Trešā persona, lietojot Aizņēmēja personas datus. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
7.15. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir ziņojis tiesībsargājošām iestādēm par noziedzīgu nodarījumu, kura izdarīšanai izmantoti Aizņēmēja personas dati, Aizņēmējam ir pienākums pierādīt Aizdevējam, ka viņš ir ievērojis pienācīgu rūpību saskaņā ar šajā punktā iepriekš norādīto. Aizņēmējam jāsadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm un jāveicina noziedzīga nodarījuma izmeklēšana, jānorāda iestādēm Aizdevējs kā cietušais kriminālprocesa ietvaros. Iestāžu pieņemtos lēmumus Aizņēmējam ir pienākums iesniegt Aizdevējam. Ja Aizņēmējs nepilda norādīto – Aizdevējs turpina uzskatīt, ka Kredītlīnija ir piešķirta pašam Aizņēmējam ar visām no tā izrietošajām sekām. Šajā gadījumā Aizņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību un bezdarbību ir nodarījis Aizdevējam.
7.16. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas
saņemt informāciju par piešķirtā kredītlīnijas limita esošo stāvokli papīra vai arī elektroniskā datu nesēja formātā, kas nosūtīts uz Aizņēmēja norādīto e-pastu.
7.17. Noslēdzot šo Līgumu Aizņēmējs nepārprotami piekrīt, ka Aizdevējam ir tiesības saņemt no elektroniskās naudas vai maksājumu iestādes, kurā Aizņēmējam ir atvērts maksājumu konts un kuram tiek piešķirts Kredītlīnijas limits saņemt regulāras atskaites par Aizņēmēja darījumiem, kas veikti izmantojot piešķirto Kredītlīnijas limitu.
7.18. Vienlaicīgi ar Kredītlīnijas limita piešķiršanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Aizņēmējs var pieteikties uz citiem Aizdevēja piedāvātajiem kredītu produktiem, kas pieejami mājas lapās www.viasms.lv un www.viacredit.lv, iesniedzot atbilstošu pieteikumu Aizņēmēja Lietotāja profilā.
8. ATBILDĪBA
8.1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Mājas lapā, Lietotāja profilā un Kredītlīnijas pieteikumā minēto, kā arī saskaņā ar Kredītlīnijas līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.
Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par jebkuras Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām, tostarp informācijā, ja ir iegūts/zaudēts Politiski nozīmīgas personas vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statuss – ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām.
8.2. Ja Aizņēmējs kavē Kredītlīnijas līgumā noteiktos maksājumus, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Līgumsodu no katra nokavētā maksājuma summas un/vai pārsniegtā Kredītlīnijas limita par katru kavējuma dienu šajā Kredītlīnijas līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
8.3. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Aizdevējam un atmaksājot Aizdevējam visu izmantoto Kredītlīnijas summu, Procentus un citus Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.
8.4. Ja Aizņēmējs savlaicīgi nepilda saistības, kas izriet no šī Līgumu, Aizdevējam ir tiesības liegt (bloķēt) izmantot atlikušo Aizņēmējam piešķirto Kredītlīnijas limitu līdz brīdim, kamēr Aizņēmējs pienācīgi izpildījis kavēto maksājumu.
8.5. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:
8.5.1. Aizņēmējs pārkāpis šī Līguma 2.1., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., vai 7.14. punktu noteikumus;
8.5.2. pret Aizņēmēju sākts šķīrējtiesas process vai tiesā tiek ierosināta civillieta par mantiska rakstura prasību, kas novērtējama naudas summā vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem pret Aizņēmēju tiek uzsākta parādu piedziņa;
8.5.3. Aizdevējs ir saņēmis lēmumu par Aizņēmēja fiziskās personas maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu.
8.5.4. Aizņēmējs pēdējo sešu mēnešu laikā ilgāk par 7 kalendārām dienām ir kavējis Kredītlīnijas līgumā un Rēķinā noteikto maksājumu, tai skaitā Kredītlīnijas summas (daļējā vai pilnā apmērā), Procentu, Līgumsoda atmaksu.;
8.5.5. Ir mainījusies Aizņēmēja maksātspēja, kas ietekmē Aizņēmēja spēju atmaksāt izmantoto kredītlīnijas summu.
8.6. Aizdevēja atkāpšanās gadījumā Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma nekavējoties pirms termiņa pilnībā atmaksāt visus no Kredītlīnijas līguma un citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus, tajā skaitā, Kredītlīnijas summu, Procentus, Līgumsodu, ja tāds ir bijis aprēķināts, kā arī citas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu un citu Aizņēmējam sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošās naudas summas.
8.7. Aizdevējam jebkura laikā ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to 60 (sešdesmit) dienas iepriekš brīdinot Aizņēmēju.
8.8. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Kredītlīnijas līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, un šāda tiesību cesija var ietvert arī Aizņēmēja personas datu apstrādi, šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs un Aizņēmēja personas datu nodošanu tiesību ieguvējam (cesionāram). Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei uz citu valsti, kā arī Aizdevēja saistītajiem uzņēmumiem.
8.9. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tai skaitā, elektrības padeves traucējumus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Kredītlīnijas līguma paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
8.10. Pusēm Kredītlīnijas līguma izpildes gaitā, izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, tostarp, bet ne tikai sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tostarp Internetbankas) darbības traucējumu dēļ. Minētie riski ir piekritīgi Aizņēmējam, kuram šaubu gadījumā ir nepieciešams sazināties ar Aizdevēju un pārliecināties par Kredītlīnijas līgumā pielīgtās saistības korektu izpildi.
8.11. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Kredītlīnijas līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7,00 EUR (t.sk. PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.


9. AIZŅĒMĒJA DATU APSTRĀDE
9.1. Aizdevējs veic Aizņēmēja personas datu apstrādi ar šādu mērķi: klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, aizņēmēju līgumisku saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa, telefonsarunu ierakstīšana un ierakstu uzglabāšana ar mērķi veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu, izveidot un uzturēt personu kredītvēstures datu bāzi – reģistru, kurā tiek apkopota informācija par SIA “VIA SMS” parādu atgūšanas procesa gaitā konstatētiem maksājuma procesa kavējumiem, kā arī kavēto maksājumu izpildes faktiem, Aizdevēja finansiālo interešu aizsardzībai, lai izvērtētu potenciālo kredītrisku un veiktu profilēšanu mārketinga un kredītspējas izvērtēšanas vajadzībām.
9.2. Personas datu apstrādes pamatprincipi ir noteikti Aizdevēja Privātuma politikā, kas atrodama mājas lapās www.viasms.lv, www.viacredit.lv, www.savacard.lv.
9.3. Lai nodrošinātu Kredītlīnijas līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, izmantot saņemtos Aizņēmēja personas datus Kredītlīnijas līguma izpildei, kā arī Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētiem kredītinformācijas birojiem, kā arī nodot datus citām ar Aizdevēju saistītajām sabiedrībām, u.c.) un apstrādāt tos. Aizņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai Trešām Personām ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītiem aizdevumiem.
9.4. Aizdevējs šī Līguma kontekstā ir uzskatāms par personas datu pārzini, kura darbība ir organizēta atbilstoši 27.04.2016. Eiropas Parlamenta un padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).


10. KONFIDENCIALITĀTE
10.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Kredītlīnijas līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju un piešķirto Kredītlīnijas limitu un veiktajām Aizņēmēja iemaksām Aizdevējam, Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem sadarbības līgumiem tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā, piemēram, elektroniskās naudas vai maksājumu iestādes noteiktām personām.
10.2. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Kredītlīnijas līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai Trešai personai pēc savas izvēles.
10.3. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.


11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Ar Līgumu tiek grozīti attiecīgie noteikumi jebkurās iepriekš starp Pusēm noslēgtajās vienošanās par kredītlīnijas lietošanu, ja tādas ir.
11.2. Kredītlīnijas līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta tos drukātā formātā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Kredītlīnijas līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.
11.3. Kredītlīnijas līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Kredītlīnijas summu, Procentus, Līgumsodu, ja tāds ir bijis aprēķināts, kā arī citus maksājumus, kas izriet no Kredītlīnijas līguma.
11.4. Noslēdzot šo līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirto pieslēguma numuru vai Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējam savā Lietotāja profilā ir tiesības atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas.
11.5. Lojalitātes programmas vai speciālas akcijas ietvaros Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam noteikto Procentu atlaidi. Aizdevējam pēc vienpusējiem ieskatiem ir tiesības atcelt piemēroto lojalitātes programmu, atgriežoties pie Aizņēmējam iepriekš noteiktās Aizņēmuma likmes piemērošanas.
11.6. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju Trešajām personām bez Aizņēmēja piekrišanas. Aizņēmējam arī ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizdevēju Trešām personām bez Aizdevēja piekrišanas.
11.7. Lai attīstītu un uzlabotu Aizdevēja piedāvātos pakalpojumus, kā arī izpildītu no likuma izrietošos Aizdevēja pienākumus, Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajā Līgumā. Aizdevējs grozītos šī Līguma noteikumus ievieto Lietotāja profilā, kur tos no savas puses tiešsaistē apstiprina Aizņēmējs.
11.8. Aizņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvāto Līguma grozījumu ievietošanas Lietotāja profilā, var nepiekrist piedāvātajiem grozījumiem, par to informējot Aizdevēju. Tādā gadījumā līdz brīdim, kamēr Puses ir izpildījušas savas saistības viena pret otru, starp Pusēm paliek spēkā esošā Līguma redakcija, izņemot gadījumus, kad izmaiņas Līgumā Aizdevējs veic dēļ prasībām vai izmaiņām LR normatīvajos aktos.
11.9.Līgums ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā. Viens eksemplārs glabājas pie Aizņēmēja, bet otrs - pie Aizdevēja.
11.10. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu vai krievu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Kredītlīnijas līgumā vai Aizņēmējam veicot reģistrāciju.
11.11. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7.dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Rēķini, kas nosūtīti uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, ir uzskatāmi par saņemtiem tajā pašā dienā, kad tie izsūtīti.
11.12. Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Aizņēmējam vispirms vēršoties pie Aizdevēja ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt izlīguma veidā. Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu izlīguma veidā, aizņēmējam ir tiesības vēsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.13. Noslēdzot šo līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas atdot piešķirto un izmantot Kredītlīnijas summu atbilstoši šī līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Kredītlīnijas piešķiršanu saistītos iespējamos finansiālos riskus.
11.14. Pirms šī līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā papildus līgumā noteiktajam Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē jautājums attiecībā uz distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un noteikumos par distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem.
11.15. Līgums pieejams latviešu un krievu valodā. Neskaidrību gadījumā, noteicošais ir līguma teksts latviešu valodā.
11.16. Aizdevēja kontaktinformācija – tālrunis (+371) 67-212-412; (+371) 27-212-412; e-pasts: [email protected]. Aizdevējs sniedz informāciju latviešu un krievu valodā.
11.17. Kredītlīnijas līguma noteikumu izpildes uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.
 

 
 

 
 


PIELIKUMS Nr.1
 
 
pie 25.07.2024. noslēgtā 
Kredītlīnijas līguma Nr._____
 
 
Kredītlīnijas līguma Nr. _____ speciālie noteikumi:
 
1. Aizdevuma veids: Kredītlīnija ar darbības termiņu 1 (viens) gads.
2. Aizdevēja rekvizīti: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIA SMS”, vienotās reģistrācijas numurs 40103259867, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija.
3. Kredītlīnijas līguma darbības termiņš: Bez termiņa
4. Kredītlīnijas kopējā summa: līdz 500,00 EUR 
5. Kredītlīnijas izņemšanas noteikumi: Aizdevējs piešķir Aizņēmējam kredītlīniju, darot to pieejamu Aizņēmēja maksājumu kontā, kuram piesaistīta MasterCard zīmola starptautiskā norēķinu karte. Norēķinu karti var lietot gan norēķinoties ar tirgotājiem, gan izņemot skaidru naudu bankomātā.
6. Gada procentu likme (GPL):  52.87%;
7. Kopējā summa, kas jāatmaksā Aizņēmējam: 626,40 EUR (atbilstoši pieņēmumiem, kas izmantoti GPL aprēķinā, tajā skaitā pieņemot, ka Aizņēmējs iztērēs visu piešķirtās kredītlīnijas limitu 500,00 EUR apmērā šī Līguma noslēgšanas dienā un kredītlīnijas atmaksa tika veikta viena gada laikā 12 vienādos maksājumos. Aprēķins veikts pēc anuitātes metodes), vai
668,48 EUR gadā (pie nosacījuma, ka Aizņēmējs ir iztērējis visu piešķirtās kredītlīnijas limitu 500,00 EUR apmērā un kredītlīnijas atmaksa tika veikta ik mēnesi ne mazāk kā Minimālā maksājuma apmērā).
8. Maksājumu apmērs, skaits un biežums, kas jāveic Aizņēmējam: 52,20 EUR mēnesī (pie nosacījuma, ka uz rēķina izrakstīšanas dienu Aizņēmējs ir iztērējis visu piešķirtās kredītlīnijas limitu 500,00 EUR apmērā un aizdevums tiks atmaksāts viena gada laikā 12 vienādos maksājumos. Aprēķins veikts pēc anuitātes metodes), vai
38,00 EUR mēnesī (pie nosacījuma, ka uz rēķina izrakstīšanas dienu Aizņēmējs ir iztērējis visu piešķirtās kredītlīnijas limitu 500,00 EUR apmērā un kredītlīnijas atmaksa tiek veikta vienu gadu ik mēnesi ne mazāk kā Minimālā maksājuma apmērā. Turpmāk katrs nākamais ikmēneša maksājums būs mazāks. Perioda beigās Aizņēmējam ir jāatmaksā viss iztērētās kredītlīnijas atlikums 260,00 EUR apmērā).
9.  Aizņēmuma likme: 43.8% gadā, 0.12% dienā.
10. Piemērojamās atlaides: Lojalitātes programmas vai speciālas akcijas ietvaros Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam noteikto Procentu atlaidi.
11. Kārtība, kādā tiks novirzīti maksājumi dažādu nesamaksāto maksājumu samaksai: Procenti, citas pakalpojumu maksas, Kredītlīnijas summa, Līgumsods. Ja Aizņēmējs ir kavējis vairāku secīgu Rēķinu apmaksu daļēji vai pilnībā, vispirms tiek dzēsti prasījumi no agrāk izrakstītā Rēķina, tādējādi dzēšot vecāko parādu, tas ir, Procentus, citas pakalpojumu maksas, Kredītlīnijas summu un Līgumsodu par iepriekšējo periodu, bet tad secīgi par kārtējo periodu).
12. Līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes sekas: Līgumsods 0.5% apmērā no kopējās kavētās Aizdevuma pamatsummas par katru kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības apmēra.
 
 
 
 
PIELIKUMS Nr.2


pie 25.07.2024. noslēgtā 
Kredītlīnijas līguma Nr._____
 
 
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa
 
1. Kredīta devēja nosaukums un kontaktinformācija
Nosaukums
Adrese
Tālrunis, E-pasts, Mājas lapa
SIA "VIA SMS" reģ.nr. 40103259867
Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija

(+371) 67-212-412; [email protected] , www.savacard.lv
 
 
2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts
Kredīta veids
Kredītlīnija ar darbības termiņu 1 (viens) gads
Kredīta kopējā summa
Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu
500,00 EUR 
 
Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad jūs saņemsiet naudu
Aizdevējs piešķir Aizņēmējam kredītlīniju, darot to pieejamu Aizņēmēja maksājumu kontā, kuram piesaistīta MasterCard zīmola starptautiskā norēķinu karte. Norēķinu karti var lietot gan norēķinoties ar tirgotājiem, gan izņemot skaidru naudu bankomātā.
Kreditēšanas līguma darbības termiņš Beztermiņa
Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta
52,20 EUR mēnesī (pie nosacījuma, ka uz rēķina izrakstīšanas dienu Aizņēmējs ir iztērējis visu piešķirtās kredītlīnijas limitu 500,00 EUR apmērā un aizdevums tiks atmaksāts 1 gada laikā 12 vienādos maksājumos. Aprēķins veikts pēc anuitātes metodes), vai
38,00 EUR mēnesī (pie nosacījuma, ka uz rēķina izrakstīšanas dienu Aizņēmējs ir iztērējis visu piešķirtās kredītlīnijas limitu 500,00 EUR apmērā un kredītlīnijas atmaksa tiek veikta ik mēnesi ne mazāk kā Minimālā maksājuma apmērā. Turpmāk katrs nākamais maksājums būs mazāks).
 
Aizdevēja noteiktā minimālā summa, kuru Aizņēmējam viena Norēķinu cikla ietvaros jāatmaksā Aizdevējam. Minimālais maksājums ir vienāds ar vismaz 4% (četriem procentiem) no izlietotās Kredītlīnijas summas, bet ne mazāk kā 20,00 EUR kā arī aprēķinātiem Procentiem par visu faktiski izlietoto Kredītlīnijas summu Norēķinu cikla ietvaros un citiem no Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošiem maksājumiem. Ja Norēķinu ciklā izlietotā Kredītlīnijas summa ir mazāka vai vienāda ar 20,00 EUR, tad Aizņēmējs maksā Aizdevējam visu izmantoto Kredītlīnijas summu, papildus Procentus un Līgumsodu, ja tāds ir aprēķināts.
 
Kredītlīnijas līguma darbības termiņa pēdējā dienā Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevējam Kredītlīnijas summu, samaksāt Procentus un citus Aizdevējam saskaņā ar Līgumu un citiem pakalpojumu noteikumiem pienākošos maksājumus.
Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā
Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un
iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu kredītam
626,40 EUR gadā (pie nosacījuma, Aizņēmējs ir iztērējis visu piešķirtās kredītlīnijas limitu 500,00 EUR apmērā un kredītlīnijas atmaksa tika veikta viena gada laikā 12 vienādos maksājumos. Aprēķins veikts pēc anuitātes metodes), vai
668,48 EUR gadā (pie nosacījuma, ka Aizņēmējs ir iztērējis visu piešķirtās kredītlīnijas limitu 500,00 EUR apmērā un kredītlīnijas atmaksa tika veikta ik mēnesi ne mazāk kā Minimālā maksājuma apmērā).
 
 
 
3. Kredīta izmaksas
Aizņēmuma likme
43.8%  – fiksēta aizņēmuma likme gadā
 
Gada procentu likme (GPL)
Kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas. GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus
52.87%*
*Gada procentu likmes aprēķina pieņēmumi:
Kredīta Summa: 500,00 EUR 
Aizņēmuma likme: 43.8% gadā
Reģistrācijas maksa: 0,01 EUR 
Kredītlīnijas termiņš: 1 gads
Kredītlīnijas summa tiek pilnībā izņemta pirmajā Līguma darbības dienā, norēķinoties pie tirgotājiem.
Aizņēmējs veic kredītlīnijas summas atmaksu ne retāk kā vienu reizi mēnesī norēķinu dienā un kopējā kredītlīnijas summa tiks atmaksāta viena gada laikā 12 vienādos mēneša maksājumos.
Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto
• apdrošināšana, ar ko garantē kredītu
vai
• cits papildu pakalpojums
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPL
 
 
 
 
 
Attiecīgās izmaksas
Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā Maksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta saņemšanu nākotnē
Līgumsods 0.5% apmērā no kopējās kavētās Aizdevuma pamatsummas par katru kavējuma dienu Kredītlīnijas līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
 
 
4. Citi būtiski juridiski aspekti
Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra dienu laikā
Jā, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pasta adresi [email protected] vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija.
Pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji
Aizņēmējam ir tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļējā apmērā atmaksāt aizdevumu pirms termiņa, maksājot procentus no neatmaksātā aizdevuma apjoma par tā faktisko izmantošanas laiku un pieņemot, ka gadā ir 365 (366) dienas, neveicot papildus kompensācijas maksas par pirmstermiņa kredītlīnijas atmaksu ārpus normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām samaksām par saņemtā patēriņa kredīta izmantošanu.
Formula procentu aprēķinam: x = n * 1 / 365 (366) * t
x-procentu apjoms
n-neatmaksātais aizdevuma atlikums
l (%)-procentu likme gadā
t- faktiskais aizdevuma izmantošanas dienu skaits
Datu bāzes izmantošana
Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes
izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem
Aizdevējs pirms kredītlīnijas līguma noslēgšanas novērtē Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu, pamatojoties uz datubāzē iegūtajām ziņām. Atteikuma gadījumā Aizdevējs nekavējoties un bez maksas paziņo aizņēmējam par datubāzes izmantošanas rezultātiem.
 
Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kreditēšanas līgumu
 
Laika posms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija, ja attiecināms Šī informācija ir derīga no 2017-12-27 līdz 25.08.2024.
 
5. Papildinformācija finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumā
5.1. Informācija par kredīta devēju  
Nosaukums
Adrese
Tālrunis, E-pasts, Mājas lapa
SIA „VIA SMS”
Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija

(+371) 67-212-412; [email protected] , www.savacard.lv
Reģistrācija
Reģistrēts Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru:
40103259867
Attiecīgā uzraudzības iestāde Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
5.2. Informācija par kreditēšanas līgumu  
Atteikuma tiesību izmantošana Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma 14 dienu laikā no Aizdevuma līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pasta adresi [email protected] vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija. Iesniegumā jānorāda Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, klienta numurs un paziņojums par atkāpšanos no Kredītlīnijas līguma un pirmstermiņa kredītlīnijas atmaksu, ka arī iesnieguma sastādīšanas vieta un laiks. Aizņēmēja paraksts.
Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas LR Civillikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumi Nr. 648 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa Kredītlīnijas līgumam piemērojami LR tiesību akti.
Izmantotā valoda Informācija un līguma noteikumi būs latviešu vai krievu valodā atkarībā no tā, kādu valodu klients ir izvēlējies
5.3. Informācija par strīdu izskatīšanu Strīdi izskatāmi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma pastāvēšana un pieejamība
Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Aizņēmējam vispirms vēršoties pie Aizdevēja ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt izlīguma veidā.
Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu izlīguma veidā, aizņēmējam ir tiesības griezties pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja vai Patērētāju strīdu risināšanas komisijā.

 

 

Pieraksties jaunumiem

Pierakstoties jaunumiem, Jūs saņemsiet ziņas par aktuālām reklāmas akcijām, piedāvājumiem un SAVA.card kartes apkalpošanu